مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی چگونه است ؟
كد خبر : ۱۱۳۹۱ /  تاریخ :۳۰ مرداد ۱۳۹۹ /  اخبار  /  ساير اخبار ايميل چاپ
در ابتدای هر سال شورای مرکزی هزینه ساخت در گروههای مختلف ساختمانی را به وزارت راه و شهرسازی اعلام میکند ، ( بر اساس ماده ۱۷ پیوست دوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ) ، سپس وزارت راه و شهرسازی قیمت پیشنهادی را تایید یا رد کرده و در صورت تایید به ادارات کل استانها ابلاغ میکند . نظام های…
مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی چگونه است ؟
در ابتدای هر سال شورای مرکزی هزینه ساخت در گروههای مختلف ساختمانی را به وزارت راه و شهرسازی اعلام میکند ، ( بر اساس ماده ۱۷ پیوست دوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ) ، سپس وزارت راه و شهرسازی قیمت پیشنهادی را تایید  یا رد کرده و در صورت تایید به ادارات کل استانها ابلاغ میکند .
نظام های مهندسی کشور با تشکیل هیات های چهارنفره مبلغ تعیین شده که درصدی از هزینه ساخت می باشد را به میزان درصدهای مشخصی افزایش داده و اجرایی میکنند .