مشاور شهردار ، نقش آفرین کلیدی یک کاندیدا !
كد خبر : ۱۱۳۷۷ /  تاریخ :۲۲ آذر ۱۳۹۸ /  اخبار  /  مازندران ايميل چاپ
در حالیکه شهردار ساری از عدم دخالت در انتخابات پیش رو خبر داده بود ، اما حضور پر نقش مشاور ایشان بر شایعات حمایت شهرداری از یک کاندیدا دامن زده است ، بنظر شما شهرداری وارد فاز انتخاباتی شده است !؟
مشاور شهردار ، نقش آفرین کلیدی یک کاندیدا !
در حالیکه شهردار ساری از عدم دخالت در انتخابات پیش رو خبر داده بود ، اما حضور پر نقش مشاور ایشان بر شایعات حمایت شهرداری از یک کاندیدا دامن زده است ، بنظر شما شهرداری وارد فاز انتخاباتی شده است !؟