صفحه اصلی | اخبار فرهنگی | اخبار اجتماعی | كاريكاتور | مازندران | گفتگو | اخبار ورزشی | اقتصادي | تماس ها | آرشيو | RSS | نسخه موبایل
انتظارات جامعه کارگری و نقاط تاریک در کارنامه وزیر کار
كد خبر : ۱۰۸۰۵ /  تاریخ :۲۳ آبان ۱۳۹۵ /  مقالات  /  مقالات ايميل چاپ
پایگاه خبری خزر : یکی ازتصمیمات خوب وقابل تحسین رئیس دولت تدبیروامید انتخاب دکترعلی ربیعی به عنوان وزیرتعاون، کار ورفاه اجتماعی بود؛ فردی که ازبطن جامعه کارگری برخاسته وسالهاست که عضوارشد تشکیلات خانه کارگرمی باشد ودیدگاه ها ودغدغه هایش درباب حقوق کارگران واقعی است.شاید هم دکترحسن روحانی به خاطرهمین خصوصیات؛ ربیعی را براین مسند نشاند! ربیعی بعد ازحسین کمالی دیگرعضوارشد…
انتظارات جامعه کارگری و نقاط تاریک در کارنامه وزیر کار

پایگاه خبری خزر : یکی ازتصمیمات خوب وقابل تحسین رئیس دولت تدبیروامید انتخاب دکترعلی ربیعی به عنوان وزیرتعاون، کار ورفاه اجتماعی بود؛ فردی که ازبطن جامعه کارگری برخاسته وسالهاست که عضوارشد تشکیلات خانه کارگرمی باشد ودیدگاه ها ودغدغه هایش درباب حقوق کارگران واقعی است.
شاید هم دکترحسن روحانی به خاطرهمین خصوصیات؛ ربیعی را براین مسند نشاند! ربیعی بعد ازحسین کمالی دیگرعضوارشد تشکیلات خانه کارگرکه نزدیک به دو دهه مسئولیت وزارت کار را برعهده داشت، دومین وزیری بود که انتخاب او توسط آقای رئیس جمهور با استقبال قابل توجه کارگران ونهادهای کارگری مواجه شد.
انتظارات جامعه کارگری ونخبگانش ازوزیرتعاون وکارمتعدد بود وتوقع داشتند مطالبات برجای مانده اشان پیگیری وحل وفصل شود.
تقویت تشکل های کارگری، برچیده شدن بساط قراردادهای موقت وسفید امضا،رونق بازارکار، بیمه کارگران ساختمانی، تعیین تکلیف مطالبات تامین اجتماعی ازدولت،ساماندهی مراکزدرمانی وبیمارستانهای تامین اجتماعی به منظورارایه خدمات شایسته به بیمه شدگان وارج نهادن به قشرشریف بازنشستگان و حفظ وصیانت ازامنیت شغلی کارگران وقانون کارازجمله این انتظارات ازفردی بود که داعیه دفاع ازحقوق کارگران را داشته وجایگاه رفیعی درمیان قشربزرگ وپرتلاش جامعه داشته ودارد.
درآستانه پایان دوراول ریاست چهارساله آقای دکترروحانی برقوه مجریه هستیم واگرقصدبراین باشد که گذرا تحلیلی برعملکرد دکترربیعی درمهمترین وپرمخاطب ترین وزارتخانه داشته باشیم، نقاط تاریک متعددی درعملکرد وکارنامه کاری ایشان به چشم می خورد که متاسفانه مستقیم وغیرمستقیم زندگی کارگران را تحت تاثیرقرارداده وبعضاً موجبات دلسردی وبدبینی کارگران را به نظام وانقلاب فراهم می نماید.
تکلیف قرار دادهای موقت وسفید امضاء نه تنها روشن نشده که با اصراری که جناب ربیعی وهمکارانشان براصلاح قانون کاردارند- با وجود تمامی مخالفت ها وانتقادات- معلوم نیست که دولت تدبیر وامید چه تدبیری برای امنیت شغلی نیروی کاردارند؟ جالب این که دردولت گذشته که کارگران انتظارآن چنانی ازدولت ووزیرکارسابق نداشتند، بعدازاعتراضات جامعه کارگری درمورد اصلاح قانون کار، لایحه تقدیمی ازمجلس برگشت داده شد وبه نوعی خواسته کارگران اجابت شد اما دردولت کنونی، عزم ها جزم گردیده تا تکلیف قانون کارروشن شود اگرچه با اعتراضات گسترده جامعه کارگری همراه گردد.
نکته درخورتوجه قابل تامل این است که برخی معاونین ومشاورین محترم وزیرتعاون وکارورفاه اجتماعی ازجمله مدعیان حقوق کارگران درسال هایی نه چندان دوربوده که اتفاقاً برسفره جامعه کارگری نشستند وبا نام کارگر، امروزبرای تضییع حقوق کارگران به وزیرمحترم کارمشاوره می دهند وگذشته خویش را به کل فراموش نموده اند!!
بیمه کارگران ساختمانی به سامان نرسیده واین قشرشریف که همواره درمعرض انواع آسیب های ناشی ازکارهای سخت هستند، چشم انتظارنیم نگاه مهربانانه وزیرمحترم وهمکاران پرتلاش ایشان(؟!) می باشند؛ درحالی که رییس جمهورمحترم قول داده بودند که بیمه کارگران ساختمانی تا پایان سال جاری به سرانجام می رسد، مسئولان عزیزترازجانمان برای استانها سهمیه تعیین می نمایند ودراین باره نیزبدقولی فرموده اند!
با وجود شخصیت گرانقدری همچون دکترربیعی درراس وزارت تعاون وکارتوقع این بود که حجم مطالبات سنگین تامین اجتماعی ازدولت به مراتب کاهش یافته وصندوق تامین اجتماعی به طورچشمگیری تقویت گردد اما آنچه امروز به عینه شاهدیم وآمارها می گویند؛وزارت کاریارمهربان دولت است وبسیارماخوذ به حیاست!!
با وجود شایسته ترین مدیران درسازمان تامین اجتماعی(!!) انتظارمی رفت که وضعیت معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی بهبود یابد وقانون همسان سازی مستمری بازنشستگان اجرایی گردد وبازهم فریاد بازنشستگان بلند است وآنچه وجود ندارد، گوش هایی است که بایدبشنوند؛ اینجا هم وزارت تعاون وکار وتامین اجتماعی یارمهربانی هستند که دولت باید قدرشان را بداند ومدال افتخاراعطاء نماید.
بلی! جناب وزیر! شما ازمتن جامعه کارگری برخاسته اید ومعلوم نیست که چرا وبه چه دلیلی امروزبه نوعی درمقابل نمایندگان این قشرشریف ایستادگی می کنید ومجری دستورات دولت هستیدولاغیر! لطفاً به اعمال ورفتارتان درسفرهای استانی بیاندیشید وفکرکنید که ممکن است 4 سال بعدی وزیرنخواهید بود؛آیا بازهم خود را لیدرجامعه شریف کارگری ونظریه پردازاین جامعه معرفی خواهید کرد؟
جناب وزیر! وزارتخانه بسیارمهم وپرمشغله ای را انتخاب کرده اید وسرتان بسیارشلوغ شده! اما کارگران چه گناهی کرده اند که باید درهردوره ای مورد ظلم وبی عدالتی قرارگیرند حتی دردوره ای که دولت با شعارتدبیر وامید وگره گشایی ازمشکلات اقشارآسیب پذیربه میدان آمده ووزیری را برمسند وزارت تعاون وکارنشانده که امید زیادی به منتخب دکترروحانی داشتیم وامروز...!!
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار

/فرامرز درخشنده


اضافه کردن نظر


آخرين اخبار

RSS