اگر موبایل اجازه دهد مسئولان به موضوع جلسه بپردازند !
كد خبر : ۸۳۰۹ /  تاریخ :۱۴ بهمن ۱۳۹۳ /  اخبار  /  ورود ممنوع ! ايميل چاپ
پایگاه خبری خزر : اگر موبایل اجازه دهد مسئولان به موضوع جلسهمی پردازند!
پایگاه خبری خزر : اگر موبایل اجازه دهد مسئولان به موضوع جلسه می پردازند !