اسامی داوطلبین انتخابات بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران
كد خبر : ۱۱۳۵۶ /  تاریخ :۲۳ دی ۱۳۹۷ /  اخبار  /  مازندران ايميل چاپ
پایگاه خبری خزر : مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول با دستور برگزاری انتخابات بازرسان در روز شنبه 97/11/6 در محل سازمان برگزار خواهد شد. در صورت به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم روز دوشنبه 97/11/15 در سالن هلال احمر ساری برگزار می گردد. اسامی کاندیداهای انتخابات بازرسان به شرح زیر می باشد.
اسامی داوطلبین انتخابات بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران
پایگاه خبری خزر : مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول با دستور برگزاری انتخابات بازرسان در روز شنبه 97/11/6 در محل سازمان برگزار خواهد شد. در صورت به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم روز دوشنبه 97/11/15 در سالن هلال احمر ساری برگزار می گردد. اسامی کاندیداهای انتخابات بازرسان به شرح زیر می باشد.