مراسم روز ارتش با حضور استاندار مازندران
كد خبر : ۱۰۴۲۰ /  تاریخ :۲۹ فروردین ۱۳۹۵ /  اخبار  /  به روايت تصوير ايميل چاپ
مراسم روز ارتش با حضور استاندار مازندران
مراسم روز ارتش با حضور استاندار مازندران